JUDr. Pavol Biroš, advokát

IUST EST ARS BONI ET AEQUI

PROFIL

  • 2010 – 2015 – vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
  • 2018 – absolvovanie rigoróznej skúšky na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
  • 2019 – zápis do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory s reg. č. 7902

Poskytovanie právnych služieb

  • v slovenskom a anglickom jazyku
  • zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie zmlúv listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a dalšie formy právneho poradenstva a právnej  pomoci
  • odmena za právne služby v zmysle vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v platnom znení

Zameranie

Občianske právo

Trestné právo

Správne právo

Obchodné právo

Ústavné právo

Rodinné právo

Kontakt

Bardejovská 44, 080 01 Prešov (areál PN ŠARIŠ)

(+421) 0905 777 835

biros@advokatpresov.com